Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim ,t. j. spoločnosťou DF Partner s.r.o. Organizačná zložka zahraničnej osoby, Odborov 245/9, Považská Bystrica 017 01, Slovenská republika, IČO: 36121037, email: anticovidshop@dfpartner.sk, tel.: +421 915 785 395 („Predávajúci“) a „Kupujúcim“ (zákazníkom) vznikajúce v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy, na základe ktorej je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar a Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.

I. Príjem objednávok a Kúpna zmluva

 1. Objednávka je záväzným návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy.
 2. Kúpna zmluva a všetky vzťahy, ktoré z nej vyplývajú, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a súhlasí s nimi.
 3. Predávajúci neumožňuje objednávanie pre súkromné osoby a zahraničné subjekty.

II. Ceny a dodacie podmienky

 1. Ceny uvedené v základnom cenníka sú bez spotrebnej dane a DPH. K vybranému tovaru je nutné vždy pripočítať príslušnú daň na vybratú položku. V prípade splnenia minimálnej hodnoty je v cene zahrnutá doprava v rámci SR na miesto určené Kupujúcim. Minimálna hodnota objednávky je 30 € bez DPH. Maximálna hodnota objednávky je 6000 € bez DPH.
 2. Ceny jednotlivých výrobkov sú stanovené vrátane obalov.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo limitovať počet objednaných kusov/balení pre jednotlivú objednávku alebo pre jednotlivého Kupujúceho. Predávajúci môže limitovať počet vo forme minima a maxima pre konkrétny výrobok alebo pre celú objednávku. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na štátnu správu, samosprávu, zdravotnícke zariadenia a podobné organizácie poskytujúce zdravotnícke a sociálne služby (napr. domovy pre seniorov).
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar Kupujúcemu správne a včas podľa rozvozového plánu dodania. Miestom dodania bude odberné miesto Kupujúceho, ktoré bude dohodnuté pri prijatí objednávky. Tovar dostupný skladom k dispozícii a objednaný v pracovný deň do 11:30 hod. je štandardne dodávaný do piatich pracovných dní. Tovar dodávame v štandardných prevádzkových hodinách 8:00 – 16:00. V ostatných prípadoch je termín dodania dohodnutý individuálne. V prípade neočakávaného prevádzkového zlyhania, výpadku informačného systému alebo vyššej moci si Predávajúci vyhradzuje možnosť a právo posunúť dohodnutý termín dodania alebo zrušenie časti alebo prípadne celej objednávky.
 5. Preprava tovaru je zabezpečená spolupracujúcimi externými dopravcami alebo vlastnou dopravou zo strany Predávajúceho. Tovar je štandardne dodávaný na drevených EURO paletách alebo ako balíková zásielka, a to v závislosti od jeho hmotnosti alebo množstva.
 6. V prípade márneho závozu (Kupujúci nebude zastihnutý v dni a čase doručenia tovaru na adrese uvedenej v objednávke), Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať Kupujúcemu sumu 20 € za tento márny závoz. O túto čiastku sa zníži platba ktorú Predávajúci vráti Kupujúcemu na účet za nedoručenú objednávku.

III. Platobné podmienky

 1. Platbu za objednávku umožňujeme len platobnou kartou alebo on-line okamžitým prevodom.
 2. Ak Kupujúci odstúpi od uzavretej objednávky s Predávajúcim alebo ak sa finančné prostriedky vrátia Kupujúcemu z iného dôvodu (napr. z dôvodu nedostatku tovaru alebo zrušenia celej objednávky Predávajúcim), Predávajúci vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom príslušnú časť finančných prostriedkov, ktoré od neho na základe objednávky prijal.

IV. Prechod nebezpečenstva škody

 1. Nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na Kupujúceho v momente odovzdania a prevzatia tovaru.
 2. Kupujúci je povinný objednaný tovar v okamihu dodania riadne skontrolovať a prevziať a toto potvrdiť na dodacom liste. Zjavné vady, zistené pri prebierke, musia byť uplatnené ihneď pri dodaní tovaru, a to vyznačením na dodacom liste, k čomu sa pripojí meno a podpis prepravcu, ktorý tovar priviezol.  Na neskoršie reklamácie tohto typu vád sa nebude prihliadať.

V. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Ak je Kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (elektronická platforma DF Partner), má Kupujúci v súlade s s čl. I / §7 Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Kupujúci právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
 2. Tovar je vrátený Predávajúcemu na náklady Kupujúceho. Ak bude Kupujúcemu umožnené odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní a vrátený tovar nebude v originálnom obale vrátane všetkých súčastí alebo bude poškodený, potom Kupujúci berie na vedomie, že si Predávajúci vyhradzuje právo takto vrátený tovar spoplatniť, a to takou čiastkou, ktorá vykompenzuje náklady nevyhnutné na opätovné uvedenie tovaru do predaja.

VI. Záruka kvality

 1. Pokiaľ nie je uvedené inak (napr. na predávanom výrobku), Predávajúci poskytuje záruku po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku. Skryté vady zistené v záručnej dobe, je Kupujúci povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu písomne a poskytnúť mu primeranú lehotu na ich odstránenie.
 2. Reklamácie zjavných i skrytých vád na výrobkoch oznámi Kupujúci písomne a budú Predávajúcim akceptované iba v prípade, že Kupujúci všetky takto znehodnotené výrobky Predávajúcemu riadne odovzdá. Plynutie 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavené v prípade, že Predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.).
 3. V prípade uznania reklamácie bude po vzájomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim rozhodnuté o spôsobe riešenia (napr. vrátenie finančných prostriedkov alebo zaslanie nového výrobku atď.)

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí s tým, aby Predávajúci vo svojej databáze spracovával a uchovával osobné údaje Kupujúceho v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely plnenia predmetu zmluvy a pre plnenie úloh uložených zákonom alebo marketingovým účelom.
 2. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje Kupujúceho pred neoprávneným použitím.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich vzájomné práva a povinnosti riadia výhradne podľa práva Slovenskej republiky a že prípadné spory sa pokúsia odstrániť spoločným rokovaním. Ak nedôjde k odstráneniu sporu dohodou, budú spory riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 2. Akékoľvek vedľajšie dohovory či zmeny týchto podmienok vyžadujú k svojej platnosti písomnú formu.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť  10.02.2021